Toen de heer J. Drijver op 1 december 1953 zijn functie van hoofddirekteur van „Natuurmonumenten“ neerlegde, bestond er in de boezem dier vereniging en van „Vogelbescherming” het plan om de scheidende funktionaris als huldeblijk twee belendende percelen drassig groenland op Texel aan te bieden. Het is echter ook op Texel niet eenvoudig meer natuurmonumenten te verwerven en tijdens de jaarvergadering van „Natuurmonumenten” van 20 maart 1954 moest dan ook worden meegedeeld, dat de voorgenomen aankoop geen doorgang had kunnen vinden. Ook pogingen tot aankoop van een ander terrein op Texel faalden. Zodat „Natuurmonumenten” tenslotte besloot haar bezitting De Bol, bij Oost, welk terrein door toedoen van de heer Drijver nog iets kon worden uitgebreid, de naam „Drijvers Vogelweid De Bol” te geven. Op 8 mei 1956 werd een naambord met dit opschrift ter plaatse onthuld.