Na de uitgave „De Vogels van de Ned. Antillen” door prof. dr. K. H. Voous, waarop wij in „Wiek en Sneb” jrg. 3 p. 39 de aandacht vestigden, verschenen als uitgaven van de Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Ned. Antillen, twee systematische lijsten. Ten eerste: „List of the birds of Suriname” door Mr. Fr. Haverschmidt (Nr. 13, 1953, ƒ 8.—). De lijst van vogels van Suriname, met opgaven van tijd en plaats waar zij werden waargenomen, wordt voorafgegaan door enkele hoofdstukken, die o.a. behandelen een historisch overzicht van de ornithologie in Suriname, toekomstmogelijkheden van de ornithologie aldaar, fauna-bescherming en een lijst van vindplaatsen met een bijbehorende overzichtskaart. Een werk waaraan in Suriname behoefte bestond. Het materiaal uit een aantal kollekties werd hierin vastgelegd en vele losse publikaties samengevat. Haverschmidt geeft een goede basis waarop kan worden voortgewerkt. In 1957 verscheen als publikatie nr. 14 (Vol. VII) van deze Studiekring, tevens nr. 29 van de „Studies on the Fauna of Curasao and other Caribbean Islands”: „The birds of Aruba, Curaçao and Bonaire” door prof. dr. K. H. Voous, met 19 foto’s en drie gekleurde platen van H. J. Slijper (ƒ 12.—). Een historisch overzicht, beschrijving der eilanden, gegevens over de trek (o.a. over de verbinding voor de trekvogels uit Noord-Amerika naar het vasteland van Zuid-Amerika), zoögeographie (vergelijking met andere streken o.a. vaste land van Zuid-Amerika en Venozolaanse eilanden) gaan aan de systematische lijst, welke de hoofdschotel vormt, vooraf. Van de 137 soorten, hier waargenomen, zijn er niet minder dan 57 (41 ½ %) doortrekker of overwinteraar. Ongeveer 25 soorten zijn bij de wet beschermd en minstens evenveel soorten vragen zeer dringend om bescherming (indien het niet reeds te laat is). Hopenlijk is dit werk van prof. Voous aanleiding hiertoe. Als overdruk van de „Studies of the Fauna of Curaçao and other Caribbean Islands”, nr. 28 – Vol. VI – p. 1-82 (1955) verscheen „The birds of St. Martin, Saba and St. Eustatius” door prof. dr. H. H. Voous met 6 foto’s en 1 gekleurde plaat van H. J. Slijper. De indeling van de hoofdstukken is ongeveer vergelijkbaar met die van het vorige werk. Van de 62 voorkomende vogelsoorten zijn er 25 doortrekkers en overwinteraars. Ruim een dozijn hiervan zijn wettelijk beschermd, terwijl van ongeveer 26 andere soorten een spoedige wettelijke bescherming van belang is. Hernieuwde belangstelling voor reeds beschermde vogels is hier ook zeker gewenst, zeker als het de bruine pelikaan betreft. In Amerika verscheen „Birds and fish of the Netherlands Antilles” door Henry H. Collins (1956) met vele illustraties van H. J. Slijper en M. van Boordt. Een rijk geïllustreerd boekje. (Caribou Press, Bronxville N.Y., U.S.A.).