In het septembernummer van Vanellus, orgaan van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten, schrijft J. Spijkerman over de invloed van vee op de weidevogelstand. In het vogelreservaat te Wolvega werden tellingen verricht van legsels van weidevogels, waarbij bleek, dat in land zonder vee 86 pet. der eieren werd uitgebroed, in land mét vee slechts 24 pct. In het land zonder vee bedroeg het percentage kapotte eieren 5,1, dat der weg geraakte eieren 0, in land mét vee waren deze percentages resp. 20,4 en 42,6. In het land mét vee gingen alle legsels van grutto (1), scholekster (3) en tureluur (1) verloren. Weliswaar betreft het hier zo kleine aantallen legsels (in het land zonder vee 20, in dat met vee 17), dat het nauwelijks gerechtvaardigd is met percentages te werken, maar de verschillen zijn toch zó opvallend, dat schade door het vee zeer waarschijnlijk lijkt. Wij hopen, dat zowel de Friezen als ook anderen, hieraan verder aandacht zullen schenken.