Het ligt eigenlijk voor de hand, dat een vogel als de torenvalk, die een zo enorm aanpassingsvermogen vertoont ten aanzien van de keuze van zijn nestplaats, ook gebruik zal maken van daartoe geschikte en op de juiste plaatsen opgehangen nestkasten. Het vrij geregelde broeden van deze aardige valkjes in broedkorven voor eenden wijst ook al in die richting. Niettemin zijn er, voor zover mij bekend, in Nederland tot nu toe nog nooit speciaal voor torenvalken vervaardigde nestkasten opgehangen. Juist de laatste jaren, nu de torenvalk waarschijnlijk sterk in aantal is toegenomen, bereiken ons herhaaldelijk berichten dat jongen uit nesten vallen, die klaarblijkelijk niet voldoende veiligheid bieden, zodat het gewenst lijkt, eens de aandacht te vestigen op deze nestkasten en de resultaten, die daarmee elders zijn bereikt.