Een van de meest interessante vogelgebieden in de omgeving van Tilburg is het complex bossen en heide ten zuiden van Esbeek, waar dan ook het zwaartepunt ligt van de werkzaamheden van de vogelwerkgroep Tilburg. Het gebied is uitgestrekt, en omvat behalve de bossen en vennen van de Maatschappij „De Utrecht”, de heidevelden ten noorden van Netersel en de hieraan grenzende broekbossen. In het najaar 1957 is men echter begonnen met de uitgestrekte Neterselse heide en de Mispeleindse heide te ontginnen, waardoor een prachtig gebied verloren is gegaan. De vele korhoenders keren waarschijnlijk niet meer terug, evenmin de kemphaantjes en duinpiepers, terwijl het broedterrein van de klapekster hiermede gedecimeerd werd. De gevolgen van de ontginning wat betreft het Goorven, met z’n rijke vogelleven, zijn thans nog niet na te gaan, doch zullen zeker niet uitblijven, nu dit ven bijna onmiddellijk grenst aan cultuurland. Vooral verlaging van de grondwaterstand in dit gebied kan zeer funeste gevolgen hebben.