Als gevolg van de schade die gedurende de ontginningsperiode der IJsselmeerpolders door veldmuizen kan worden aangericht, heeft de Biologische Afdeling van de Directie van de Wieringermeer belangstelling voor muizenetende roofdieren. In eerste instantie wordt gezocht naar methoden waarmee het aantal muizenetende broedvogels kan worden opgevoerd. Bij dit onderzoek bleek dat de torenvalk, een gespecialiseerde muizenjager, in de ontginningsjaren slechts geringe vestigingsmogelijkheden heeft tengevolge van een tekort aan geschikte nestplaatsen. In dit verband leek het de moeite waard na te gaan of met behulp van nestkasten in het tekort aan geschikte nestplaatsen voor de torenvalk kan worden voorzien. In 1958 en 1959 is een begin gemaakt met het plaatsen van nestkasten in Oostelijk Flevoland en in het aangrenzende oude land. De resultaten daarvan zullen in dit artikel worden meegedeeld.