Op 4 september werd plotseling een sterke trek van zwarte mezen waargenomen, troepen van honderden ex. verschenen op Vlieland en Terschelling en ook op andere plaatsen was deze soort tot in de eerste week van oktober een zeer opvallende doortrekker. Eerste ex. werden op de volgende plaatsen gezien Groenekan (4/9), Leiden (4/9), Den Haag (5/9), Schouwen (12/9), Walcheren (14/9), Oostburg, Z.V1.. (9/9), Middelbands (16/9), Amsterdam (13/9), Aalsmeer (7/9), Hilversum (12/9), Woerden (5/9). Vrijwel tegelijkertijd werd ook een sterke trek van goudhaantjes geconstateerd. Midden september begonnen ook de vrij aanzienlijke verplaatsingen van de pimpelmees op te vallen en kort daarop volgden de kool-, staart- en matkopmezen. Eind september begin oktober was de mezentrek vrijwel voorbij. De zwarte mezen waren toen alweer geheel verdwenen (3/10 konden nog oververmoeide zwarte mezen met de hand gepakt worden op de zuidpier bij „De Beer"), terwijl pimpel- en koolmezen op vele plaatsen waar zij gewoorüijk niet overkomen bleven hangen, waardoor het de indruk gaf, dat deze laatste soorten nog steeds trokken. De afstanden door de laatstgenoemde soorten afgelegd zullen echter over het algemeen korter zijn geweest dan die van de zwarte mezen. Uit het ringonderzoek bleek, dat trekkende koolen pimpelmezen zich lang op diverse plaatsen ophielden, ofschoon het de indruk gaf dat er een geregelde doorstroming van nieuwe vogels was. Eind augustus en in september werden op diverse plaatsen enkele doortrekkende ortolanen gezien en gevangen op vinkebanen ten behoeve van het ringonderzoek. De vinkentrek, die ongeveer op 28-9 inzette was weinig opvallend en nergens werden grote aantallen waargenomen. Ook de keep werd in matige aantallen waargenomen. Opvallend was, dat de keep vaker gescheiden, dan gemengd met de vink doortrok. Het prachtige weer en de wind doen vermoeden, dat er behalve veel zeer hoge trek ook veel doortrek ten noorden van ons land is geweest, terwijl de beuken geen zaden droegen, zodat de vinkachtigen geen reden hadden hier lang te blijven hangen.