Liefhebbers van katten en liefhebbers van in het wild levende vogels hebben tegenstrijdige belangen: tussen hen bestaat sinds jaren het kattenprobleem. In Nederland staat, we mogen het met dankbaarheid constateren, de vogelbescherming op hoog peil. Er is een goede Vogelwet en een goede Jachtwet, terwijl aan deze wetten behoorlijk de hand wordt gehouden. De jacht en het weren van schade door beschermde vogels zijn goed geregeld en er komen vrijwel geen excessen voor. De vangst met netten is bijna geheel afgeschaft. Er zijn maatregelen getroffen tegen het verongelukken van vogels bij vuurtorens. Belangrijke broedplaatsen worden bewaakt en er zijn speciale vogelreservaten. Bovendien wordt er veel gedaan voor de verspreiding van de vogelbeschermingsgedachte.