Evenals in de Haagse waterleidingduinen wordt in het wingebied der Amsterdamse waterleiding Lekwater geïnfiltreerd. Hierdoor wordt plaatselijk de grondwaterstand sterk verhoogd en er ontstaan meertjes en geulen, waardoor het biotoop van het duingebied sterk verandert. Het infiltratiegebied wordt grotendeels omsloten door het Wester-, het Noordooster- en het Barnaartkanaal. (Het is niet voor het publiek toegankelijk.) Het betreft hier een voorheen, door de hoge ligging vrij droog gedeelte van de winplaats. Door twee toevoerkanaaltjes wordt het Lekwater via sluisjes periodiek in 19 geulen toegelaten. Het in de bodem infiltrerende rivierwater vloeit af naar de omringende kanalen.