J. Drijver, oud-secretaris van Vogelbescherming en oud-hoofddirecteur van Natuurmonumenten komt ons verrassen met een boekje, dat hij „De vogels en de mens” heeft genoemd. Eerlijkheidshalve wordt voorin vermeld, dat het de 2e geheel omgewerkte druk is van het al in 1926 verschenen boekje „Vogels en vogelbescherming”. Maar dan toch met heeji sterke nadruk op geheel omgewerkt. Want de acht hoofdstukken van toen zijn er nu vier geworden, hoewel de omvang van het boekje nauwelijks kleiner is en de inhoud, dankzij de compacte druk, wellicht nog uitgebreider. Dat een grondige bewerking noodzakelijk was is duidelijk, als we bedenken, hoeveel er sinds 1926 is veranderd. Het 2e hoofdstuk, dat oorspronkelijk als titel had „Verspreiding, nut en schade”, heet nu dan ook „Verspreiding — verlies en winst”. In twee opzichten veelbetekenend: 1e. zijn de vragen nut of schade thans veel minder overheersend, dan een goede kwarteeuw geleden en 2e. is het vooral voor iemand met de grote ervaring van Drijver thans mogelijk, een rekening van verlies en winst op te maken. In „Vogelverdelging en vogelbescherming” komen vooral de gevaren, die de vogelstand bedreigen, ter sprake, in „Mens en vogel” vertelt Drijver boeiende bijzonderheden over de velerlei wijzen, waarop de vogelstand vroeger uit winstbejag, speciaal ook ten behoeve van de consumptie, werd belaagd. Een hoofdstuk over „Nestbouw en ouderzorg” verraadt opnieuw de grote ervaring en belezenheid van de auteur, aan wie wij een aantrekkelijk boekje danken, met 53 over het merendeel voortreffelijke foto's van o.a. C. J. A. Wijnaendts, Harry Savory, K. Visser e.a. K.Z.