Onze Zaanstreek ligt te midden van drie, nu nog interessante, weide-vogelgebieden. Helaas nog geen reservaten. Dit zijn het Westzijder- en Oostzij derveld en, iets meer noordelijk, het gebied van Zwet en Merken. Jammer genoeg worden ze alle drie bedreigd, wel in het bijzonder door de uitbreidingsplannen van de Zaangemeenten. Om eens met nadruk te kunnen wijzen op het belang van deze polders als broedgebied voor vele weidevogels heeft de „Vogelwacht-Zaanstreek”, samen met de NJN-afd. Zaanstreek gemeend het voorjaar 1960 te moeten gebruiken voor de inventarisatie van één dezer gebieden. De keus is tenslotte gevallen op het Westzijderveld. Vooral omdat de vogelstand hier ook nog bedreigd wordt door vele vuilnisbelten, die volgestort worden met afval van industrie en gemeente. Vele, voor de boer minder goede weilanden, maar voor de vogels uitstekende broedplaatsen, worden hiervoor gebruikt.