Het is te betreuren dat er nog steeds geen overleg is voor het organiseren van de jachttoestanden langs de kusten van de Noordzee, langs het Kanaal en de Atlantische kust. Dit door de Golfstroom omspoelde gebied is het specifieke overwinteringsgebied van talloze vogelsoorten uit Noord Europa. Slechts weinig vogels zijn in het gehele gebied wettelijk beschermd. Ik zou van de regelmatige bezoekers alleen de zwanen, de lepelaar, de ooievaars, de Jan van Genten, de kluut en de sterns kunnen noemen, maar alle andere soorten zijn in één of meer der landen waar het hier om gaat n.l. Frankrijk, Engeland, lerland, België, Nederland, Denemarken en Duitsland wel jaagbaar. Zo mag de in Engeland, Nederland en Duitsland zo zeer beschermde roerdomp in Frankrijk worden geschoten en het pronkstuk van de Nederlandse reservaten, de purperreiger, zowel in België als Frankrijk. De wulp en de tureluur zijn alleen in Duitsland en Nederland beschermd en de kemphaan waar de Nederlanders en Duitsers zo trots op zijn, is niet alleen in Denemarken maar ook in Frankrijk en België een welkome buit. Het interessante woudaapje en de zo zeldzame kwartelkoning zijn bij onze zuiderburen vogelvrij en de in Engeland zo schaarse strandplevier, die ook hier al niet meer talrijk is. wordt langs de gehele Franse kust geschoten, tezamen met onze bontbekjes. Waar in Frankrijk bovendien de jacht vanaf 14 Juli tot 1 april wordt uitgeoefend (alleen voor de wilde eend wat korter) en zelfs langs de kust nog gedurende enkele weken in april en mei, terwijl het aantal jagers er steeds toeneemt, is het gevaar voor uitsterven van bepaalde soorten niet meer denkbeeldig, waarbij wij b.v. aan de morinelplevier denken. Waar het kleine grut, alle strandlopertjes en pleviertjes b.v. bovendien in Noord Europa overal veilig is en dus niet geleerd heeft de mens te vrezen, komt de vernietiging langs de Franse kust nog eens extra hard aan. Het is dan ook geen wonder dat juist in Noordwest Frankrijk (aan de mondingen van de Somme en Authie) deze „jacht" met het meeste succes wordt beoefend, want de vervolging langs de zeer korte en druk bezochte Belgische kust speelt geen rol. Bovendien ontbreken in België de uitqestrekte slik- en strandvlakten. die deze vogels zoeken.