In de jaren 1942 tot en met 1952 werd totaal 295 ha. van het plassen- en moerasgebied de Botshol, onder de gemeente Abcoude, op haar vogelbevolking geïnventariseerd. Van de totaal 152 waargenomen vogelsoorten werden er niet minder dan 55 soorten broedend aangetroffen. Het gebied is wel in de eerste plaats uniek te noemen als broedgebied voor verschillende zeldzame duikeenden. In ons land zouden wij niet zo’n tweede terrein kunnen aanwijzen. Sinds 1942 is het ons voornaamste (enige?) broedgebied van de krooneend en alleen ten behoeve van deze soort zou algehele bescherming van de Botshol reeds ten volle verantwoord zijn. Maar ook de witoogeend, tafeleend, krakeend, woudaapje en klein waterhoen zijn hier als broedvogel geconstateerd. Vermoedelijk komt ook de kuifeend er wel eens broedend voor. Ook de voor ons zeldzame doortrekkers en dwaalgasten zoals de roodhalsfuut, ralreiger, kwak, kleinst waterhoen, lach-, ,witwang- en witvelugelstern werden er waargenomen.