In een 49 bladzijden tellend gestencild verslag verscheen een „Rapport over het voorkomen van de kwartelkoning (Crex crex (L.) )“ door S. Braaksma, Staatsbosbeheer. Gezien de vrij beperkte biotoopkeuze van de kwartelkoning zijn alle beschikbare waarnemingen (waarvoor veel literatuur werd geraadpleegd) in dit verslag per provincie gerangschikt, terwijl de Waddeneilanden, in verband met hun aparte karakter, afzonderlijk worden behandeld. Vooral deelt de schrijver mede, dat het onderzoek is begonnen toen de achteruitgang van deze soort zo sterk de aandacht trok, dat het Comité Internationale pour la Protection des Oiseaux (Nederlandse sectie) CIPO het Staatsbosbeheer verzocht een onderzoek in te willen stellen naar de huidige stand van zaken. Het onderzoek werd in 1947 begonnen en in 1959 beëindigd. Totaal werden 160 positieve gegevens ontvangen.