De in 1961 verrichte inventarisaties door onze groep in het Bos leverden weer enige vermeldenswaardige dingen op. Het aantal broedvogeisoorten dat ten noorden van de Roeibaan werd vastgesteld, n.1. 56, verschilde weinig van 1960. Wel waren er echter enige verschuivingen in de samenstelling. Wat betreft de boomkruiper werd reeds in 1960 aan een broedgeval in het Bos, c.q. de naaste omgeving, gedacht. Toen werden er echter géén waarnemingen gedaan tussen 21/4 en 14/7. In 1961 echter werd eerst al op 14 mei in de omgeving van de boswachterskeet een boomkruiper met jongen waargenomen. Later werden ook aan de Noordkant 3 territoria vastgesteld.