In de Camargue, te Stes Maries de la Mer, werd van 11 tot 18 november 1962 de MAR-conferentie gehouden. Het project MAR waarin de volgende internationale organisaties samenwerken: I.U.C.N., I.C.B.P. en I.W.R.B., heeft tot doel de balans op te maken van de belangrijkste moerasgebieden in Europa en Noord-Afrika. Hierbij wordt nagegaan wat nog aanwezig is, welke beschermingsmogelijkheden er zijn en hoe deze gebieden moeten worden beheerd. Het belang van deze moerasgebieden werd meestal afgemeten aan de betekenis, die ze voor de vogels hebben als broedgebied, pleisterplaats en overwinteringsgebied. Er is van andere organismen meestal te weinig bekend om die in de waardebepaling te kunnen betrekken. Vele aspecten van wat op de vergaderingen behandeld werd, konden in het veld aanschouwd worden. Excursies in de Camargue en een slotexcursie naar de marismas van de Guadalquivir boden hiervoor een mooie gelegenheid.