Verklaring der tekens en afkortingen: br = al of niet regelmatig in Nederland broedend; dt/wg = doortrekker en/of wintergast; dg = dwaalgast: og = onregelmatige gast; a = achteruit gaand: s = stationnair; t = toegenomen; ? = geen nauwkeurige gegevens bekend (deze laatste vier aanduidingen hebben betrekking op geheel Europa). De aanduidingen van de aantallen zijn ontleend aan de „Avifauna van (Lees verder op blz. 104) (Slot van blz. 66) Nederland” en geven voor de zeldzame soorten het totale aantal vondsten en waarnemingen (na 1900 en tot en met 1960), waarbij tussen haakjes het aantal onbevestigde waarnemingen is vermeld. Bij de algemenere soorten hebben de getallen betrekking op de categorieën, waarin de Commissie voor de Nederlandse Avifauna (C.N.A.) de doortrekkers en overwinteraars hebben ingedeeld. Dit zijn vrij ruime grenzen, waarvan de maxima voor onze roofvogels veel te hoog liggen. Dit geldt eveneens voor de in ons land broedende soorten.