De Landelijke Vogelwerkgroep van de Kon. Nederl. Natuurhistorische Vereniging, welke jarenlang medewerkte aan „Wiek en Sneb” en later aan „Het Vogeljaar", zal op 31 december a.s. ophouden te bestaan. De leden van deze groep hebben intussen een uitvoerig schrijven ontvangen, waarin de beëindiging nader wordt toegelicht en waarbij tevens wordt medegedeeld op welke wijze het abonnement op „Het Vogeljaar” kan worden voortgezet. In de loop van 1963 is echter, uitgaande van de K.N.N.V., als commissie van bijstand aan het hoofdbestuur, een andere vorm van organisatie tot stand gekomen, namelijk het Contactorgaan voor Vogelstudie. Dit orgaan heeft als doei het coördineren van het vogclwerk in de K.N.N.V. en het leggen van contacten met beoefenaren van de vogelstudie daarbuiten.