Op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels is op zaterdag 7 maart j.l. een Nationaal Beraad over de Roofvogelstand gehouden, waaraan werd deelgenomen door jagers, jachtopzichters, vogelbeschermers en vogeldeskundigen. Onder voorzitterschap van Prof. Dr. K. H. Voous werd beraadslaagd over de mogelijke oorzaken van de achteruitgang van het aantal roofvogels en over maatregelen, die deze achteruitgang tot staan zouden kunnen brengen. Het is de bedoeling van de door Prof. Voous, Mr. J. O. Thate, Drs. J. Rooth en Drs. J. H. Koeman gehouden inleidingen en de daarop volgende discussies een verslag te geven in het juni-nummer van Het Vogeljaar. Daarin zullen dan tevens verslagen worden opgenomen van het symposium over de problemen met betrekking tot de chemische en biologische bestrijding van plagen, dat de Biologische Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen onder de titel „Op leven en dood” op 31 maart en 1 april j.l. heeft gehouden, alsmede van de Europese werkconferentie over roofvogels en uilen, die op 10, 11 en 12 april is gehouden in Caen in Normandië.