Op 1 januari 1964 trad in werking als commissie van bijstand aan het hoofdbestuur van de K.N.N.V. het Contactorgaan voor Vogelstudie, onder voorzitterschap van Prof. Dr. D. M. de Vries. De leiding van dit orgaan, bestaande uit 3 kernleden en 7 technische leden vergaderde intussen te Wageningen ter bespreking van organisatorische vraagstukken, de taakverdeling en de in 1964 te verrichten werkzaamheden, waarbij het volgende werd vastgelegd: Het Contactorgaan heeft zich tot taak gesteld: 1. het stimuleren van het vogelwerk in de K.N.N.V., door het organiseren van ornithologische uitingen, o.a. instructieve weekeinds; 2. het coördineren van het werk van locale vogelwerkgroepen in de vereniging; 3. het leggen van contacten met en tussen locale groepen buiten de vereniging, o.a. met ongeveer 30 vogelwerkgroepen en vogelbeschermingswachten, voor zover deze zich met onderzoek bezighouden.