Op het gehele noordelijke halfrond valt de laatste jaren een opvallende achteruitgang van de roofvogelstand te constateren. Het Vogeljaar heeft hier reeds herhaaldelijk de aandacht op gevestigd. Ook in Nederland is deze achteruigang zeer duidelijk. Dit was aanleiding om op 7 maart j.l. een „Nationaal Beraad over de Roofvogelstand” te beleggen, waaraan ongeveer zestig jagers en jachtopzichters, ornithologen en vogelbeschermers deelnamen. Deze bespreking, waarin de achteruitgang nog eens nadrukkelijk werd vastgesteld en maatregelen werden overwogen, die verbetering in deze algemeen ongewenste ontwikkeling zouden kunnen brengen, wordt in dit nummer uitvoerig verslagen.