Sinds jaar en dag oefenen de grote concentraties wilde ganzen in het Deltagebied gedurende het winterseizoen een grote aantrekkingskracht op ons uit. In de afgelopen seizoenen waren wij in de gelegenheid verscheidene pleisterplaatsen die langs de noordoever van het Hollandsch Diep/ Haringvliet liggen, te bezoeken. Tijdens deze bezoeken, die afwisselend éénmaal per week en éénmaal per veertien dagen plaatsvonden, constateerden wij in éénzelfde seizoen vaak niet geringe fluctuaties in de aldaar aanwezige aantallen ganzen. Onontkoombaar drong zich de vraag bij ons op, in hoeverre er een geregelde uitwisseling van ganzen tussen de pleisterplaatsen onderling bestaat in het Delta-gebied. Wij waren wel in staat enige losse, positieve gegevens te verzamelen. Maar o.i. kan pas een afdoende antwoord op deze vraag gegeven worden, wanneer gedurende een aantal seizoenen een net van waarnemers op deze pleisterplaatsen gegevens verzamelt. Alleen al om de ongetwijfeld toch grote veranderingen die in de naaste toekomst in het Delta-gebied zullen plaatsvinden, is een dergelijk onderzoek beslist gewenst. Bovendien zouden wij dan een vrij nauwkeurig overzicht krijgen van de aantallen ganzen die, op een bepaalde datum, in het Delta-gebied verblijven. Om enigszins een globaal overzicht te verkrijgen van het aantal ganzen, gespecificeerd naar soort, dat op een bepaalde datum in het Delta-gebied huist, hadden wij al lang het plan opgevat in enkele dagen tijds een zo groot mogelijk aantal ganzenpleisterplaatsen in het Hollandsch Diep/ Haringvlietgebied te bezoeken. Daar ons de tijd ontbrak, konden wij dit plan niet eerder dan tijdens het Paasweekeinde 1964 verwezenlijken. Gezien het late tijdstip, eind-maart begin-april, verwachtten wij niet veel andere soorten dan de op zichzelf zeer interessante grauwe gans aan te treffen. Het bleek echter spoedig dat, door het abnormaal koude voorjaar, niet geringe aantallen kolganzen, maar vooral brandganzen, zich nog steeds op de pleisterplaatsen die wij bezochten ophielden. Dit verslagje wil een poging zijn iets van onze indrukken van de ganzenpopulaties weer te geven, zoals wij die eind maart, begin april aantroffen.