Het zal iedere vogelaar bekend zijn, dat vogels vaak in groepen worden aangetroffen. Vogelconcentraties zijn op vele plaatsen en in vrijwel alle seizoenen waar te nemen. Slechts weinig soorten worden zelden of nooit in groepsverband gezien, zoals verschillende soorten roofvogels. Al is de groepsvorming bij vogels een heel gewoon verschijnsel, dit houdt niet in, dat elke groep op de zelfde wijze ontstaat. De redenen die tot groepsvorming leiden, kunnen zeer verschillen. Soms kunnen we de reden wel aanwijzen (of menen dat te kunnen; andere keren tasten we volkomen in het duister. Dat vele wadvogels zich bij vloed op een hoger gelegen zandplaat verzamelen, is te begrijpen. Maar waarom broedt b.v. de roerdomp solitair en de purperreiger, wiens biotoop toch ook het moeras is, in kleine kolonies?