Aanleiding tot het schrijven van dit overzicht is de toenemende handel in flamingo’s. Nederland is een van de weinige Europese landen, waar elders beschermde diersoorten verhandeld kunnen worden. Ons land is een centrum voor uit natuurbeschermingsoogpunt laakbare praktijken van im- en export. Onze Vogelwet maakt het echter mogelijk om de handel in de soort Phoenicopterus ruber aan banden te leggen. Het lijkt me in dit verband dienstig om een overzicht van de verschillende soorten te geven met hun verspreiding en de meest recente gegevens over de aantallen.