Om het werk van onze penningmeester zoveel mogelijk te vergemakkelijken, verzoeken wij al onze donateurs, die hun donatie voor onze vereniging over 1967 nog niet hebben voldaan, deze thans over te maken op girorekening no. 484295 ten name van: Penningmeester Vogelbeschermingswacht „Zaanstreek”. De minimum-donatie bedraagt ƒ 5,— per jaar, doch U zoudt ons met het oog o.a. op de sterk gestegen portikosten etc. een groot plezier doen, wanneer U zou kunnen besluiten Uw bijdrage te verhogen. Mogen wij U voor Uw medewerking bij voorbaat vriendelijk dankzeggen?