Aan de rechter oever van de Río Guadalquivir, daar waar de Brazo de la Torre zich van de hoofdstroom afsplitst, ligt in de Zuid-Spaanse Marismas de 5770 ha grote „Finca Las Nuevas”. Dit gebied neemt in de delta een bijzondere plaats in, daar het gedurende het gehele jaar voor een groot gedeelte door middel van een eenvoudig irrigatie-systeem kunstmatig onder brak water wordt gehouden, zodat er zich permanente, zeer uitgestrekte velden van voornamelijk zeebies en lisdodde hebben ontwikkeld, waarin overigens vele grote en kleinere open watervlakten voorkomen. Een dergelijke begroeiing vindt men elders in de delta slechts in de ondiepe oude meanders. Tijdens de in herfst en voorjaar optredende hoge rivierstanden wordt reeds sedert vele jaren buitenwater via twee op kanalen aangesloten sluiscomplexen in het door een lage dijk omsloten gebied ingelaten, waardoor inundatie tot gemiddeld ongeveer een meter optreedt. Gedurende de hete zomermaanden zakt het peil ten gevolge van de verdamping echter aanzienlijk, waardoor plaatselijk moddergebieden droogvallen. Het betrekkelijk kleine, niet-bevloeibare areaal in het noorden is voornamelijk met zeekraal en grassen begroeid.