Het lijkt wel vast te staan dat er thans in Nederland méér ganzen overwinteren, dan waar ook in Europa. Meer dan honderdduizend stuks. Van sommige soorten wellicht zelfs meer dan de helft van hun wereldpopulatie. Dit is zeer verheugend, maar het legt ook verplichtingen op. Want Nederland is klaarblijkelijk de laatste wijkplaats voor deze fraaie, fiere vogels. Tijdens het nationale beraad, dat op initiatief van onze vereniging, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Commissie Samenwerking Vogelbescherming en met financiële steun van het Jachtfonds, op 12 noveber 1966 te Zwolle werd gehouden, bleek dat de verantwoordelijkheid voor de ganzen in wijde kring wordt beseft. Niet alleen vogelkundigen, vogelbeschermers en jagers, ook waterstaatkundigen, landbouwers, planologen en cultuurtechnici bleken bereid aan het beraad deel te nemen. Een dag lang werd overlegd, welke mogelijkheden er zijn om in dit dichtbevolkte land de ganzen gastvrijheid te blijven bieden.