Met veel genoegen hebben wij kunnen constateren, dat in het Ontwerp Streekplan voor de Zaanstreek, zoals dat in het verslagjaar 1966 openbaar is gemaakt, o.a. ook een groot gedeelte van het „Reef"-gebied de bestemming „natuurbehoud” heeft gekregen en alhoewel er nog geen reden tot juichen is, kunnen wij met dit voorlopig bereikte rseultaat toch tevreden zijn. Ongetwijfeld zullen er zich boven de Reef en ook boven het verder nog testerende gedeelte van het Westzijderveld nog wel donkere wolken samenpakken, maar zolang de strijd niet definitief verloren is, zullen wij met onvermoeide kracht en energie moeten doorvechten. Verheugend is het daarom in dit verband te kunnen constateren, dat het aantal leden of medewerkers van onze vereniging in 1966 de 100 heeft overschreden: het bedroeg per 31 december n.l. 102, terwijl ook het aantal donateurs vergeleken bij vorig jaar weer een flinke stijging te zien gaf. Dit bedroeg per dezelfde datum n.l. 646! Al met al aantallen vogelliefhebbers, waarvan de oprichters van de Vogelbeschermingswacht „Zaanstreek” in 1943 zeker niet gedroomd zullen hebben! Enerzijds zullen wij dit te danken hebben aan de jarenlang met succes gevoerde propaganda voor vogelbescherming in de Zaanstreek, doch ook zal dit een gevolg zijn van de steeds toenemende belangstelling voor het natuurgebeuren op een moment, dat er in Nederland steeds minder natuurgebieden overblijven. Toch kunnen we met de aantallen leden en donateurs niet helemaal tevreden zijn. Wij zullen zeker moeten bewerkstelligen, dat nog meer mensen zich bij onze vereniging aansluiten, opdat duidelijk kan worden gedemonstreerd, dat het behouden van natuurgebieden in en rond de Zaanstreek niet het belang is van enkelingen, maar dat er duizenden zijn, die de waarde van een dergelijk reservaat inzien.