Het hieronder volgende verslag beoogt niet meer te zijn dan een overzicht van de huidige stand van zaken aangaande het landelijk uitgevoerde onderzoek naar het voorkomen van de dodaars als broedvogel in Nederland. Dit onderzoek werd gestart in 1966, met als teleurstellend resultaat de melding van 120 broedgevallen, verdeeld over 36 gemeenten. Daarbij ontbraken gegevens van de waddeneilanden en uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (Natura, maart 1967).