De roek onderscheidt zich op twee wijzen van de andere elf soorten op de inventarisatielijst. Ten eerste is de roek een koloniebroeder en ten tweede is de roek een voorwaardelijk beschermde vogel, waarbij nog komt, dat ze op de onbeschermde zwarte kraai lijkt. De bedoeling van deze inventarisatie is dan ook niet alleen om een betrouwbaar overzicht van het roekenbestand in Nederland te krijgen, maar ook om een inzicht te krijgen in het effect van de jarenlange bestrijding van de roek door de mens. In totaal kreeg ik bericht over 106 nog beslaande kolonies. Van 23, hoofdzakelijk kleine, kolonies werd niet het aantal bezette nesten opgegeven. De 83 kolonies, waarbij dit wel werd gedaan, telden in totaal 3236 nesten. Tezamen met het aantal broedparen van de 23 kolonies, waarvan het aantal nesten niet werd vermeld, het aantal niet broedende, maar toch in een kolonie verblijvende, roeken en een geschat aantal van broedparen in niet geregistreerde kolonies, kom ik voor Nederland in 1967 op een roekenbestand, dat tussen de 3.500 en de 4.000 broedparen ligt.