In het „Vogeljaar” (februari 1968) is in een tweetal artikelen de problematiek rondom het zoeken van kievitseieren aangesneden en terecht, want er blijken ten aanzien van dit onderwerp nog opvattingen te heersen, die niet in overeenstemming zijn met de feiten. De teneur van deze artikelen is, dat door het zoeken van kievitseieren gedurende de wettelijk toegestane raaptijd deze vogelsoort ernstig wordt geschaad en dat het nalaten van deze activiteiten zonder meer gunstig zou zijn voor de stand.