De heer Span vermeldt (Het Vogeljaar, blz. 549) dat hij voorzitter is van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten. De heer Westra vermeldt niet dat hij secretaris is van deze bond. Daar het een grote en goed georganiseerde vereniging is met 13-000 leden, is het van belang te weten, dat de bovengenoemde artikelen zijn geschreven door de voorzitter en de secretaris van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten. In zijn emotionele artikel toont de heer Span, dat hij geen idee heeft van het internationale begrip „vogelbescherming”. Waarschijnlijk heeft hij zijn leven lang uitsluitend verkeerd in de enge kring van Friese eierzoekers en nooit buiten deze provincie geleefd, zodat hij persoonlijk langdurig contact kon hebben met andere meningen. Met dit artikel doet hij de B.F.V.W. geen goed. ledere Nederlander ziet duidelijk waar het hem om te doen is: „Het zo hoog mogelijk opvoeren van het aantal broedende kieviten”.