De Eempolders zijn nog altijd een rijk vogelgebied, al maken we ons wel zorgen over de toekomst, gezien de opdringende stedebouw, de vervuiling van de Eem en de sloten, de chemische bestrijdingsmiddelen. Ook de achteloze manier, waarop door de boeren vergunningen voor eieren rapen worden afgegeven, baart zorgen ten aanzien van de verstoring van kieviten, grutto’s, tureluurs en kemphanen. Juist voor deze weidevogels biedt het kleine reservaat aan de „kust” onvoldoende soulaas. Gezegd moet worden, dat sommige boeren ook uitstekende hulp bieden bij de bescherming. Een goede aanvulling op het fanatieke en onbetaalbare beschermingswerk van de heer Bakker uit Baarn. Het feit, dat ook de plantenwereld ernstig schade lijdt, maakt het beeld wel ongeveer compleet. De successen van de heer Bakker in het reservaat met waterral, karekieten, snor, baardmannetje, rietzanger, torenvalk enz. laten we verder onbesproken, al stemmen ze wel tot grote vreugde. Dit werk moet beslist worden uitgebreid; we werken er hard aan. Er waren in de winter van 1967-68 opvallend veel stootvogels in de Eempolders, een gevolg van de aanwezigheid van zeer veel muizen na de mooie zomer van 1967. Leo Oudejans meldde in „De Korhaan”, dat hij in december 4 buizerds waarnam, vooral in de strook langs de rijksweg, waar ze waarschijnlijk ook nog wel eens aas, in de vorm van verkeersslachtoffers, te pakken krijgen. Zelf namen we op 25 december 3, op 26 december 6 en op 27 december 5 buizerds waar. De heer Bakker nam er, naar hij mij meedeelde, 3 a 4 waar, evenals in voorgaande jaren gemiddeld.