Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van onze vereniging heeft de toenmalige voorzitter Dr. G. A. Brouwer in Het Vogeljaar (1959, nr. 2/3) een artikel gepubliceerd "De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels 1899-1959” waarin hij, aansluitende aan de door J. Drijver ter gelegenheid van het gouden jubileum gehouden voordracht „Een halve eeuw Vogelbescherming” (Jaarboekje 1948-1951) voornamelijk voor onze jeugd- en nieuwe leden iets over de werkzaamheden van „Vogelbescherming” in verleden en heden heeft verteld. Achtereenvolgens heeft hij daarin behandeld: het bestuderen van de vogelbeschermingsproblemen; verbetering en naleving van de vigerende Vogelen Jachtwet; bewaking (eventueel aankoop) van belangrijke broedterreinen en verschaffing van nestgelegenheid; bescherming van vogels op de trek en in de winterkwartieren, vuurtorengevaar, hoogspanningsdraden, olievraagstuk, wintervoedering; bevorderen van vogelbescherming in internationaal verband en voeren van propaganda voor reële vogelbescherming. In zijn slotopmerking wijst hij op de verarming van onze avifauna en herinnert hij eraan dat naast verscheidene urgente problemen, waaronder de schade door de giftige bespuitingsmiddelen in de landbouw, het kattengevaar „de grootste vijand” en het snelverkeer, nog veel meer vraagstukken onze aandacht nodig hebben. Want de enigszins sentimentele vogelbescherming van vroeger is uitgegroeid tot een wetenschappelijk beheer van alle in Nederland voorkomende vogels binnen de beperkte ruimte, die voor hen beschikbaar is in ons overvolle land. Dit artikel beoogt om ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van „Vogelbescherming” een beknopt overzicht te geven van de activiteiten der vereniging gedurende de laatste tien jaren.