„De naam die wij nu geven aan de ganzenpleisterplaats bij Beetsterzwaag, de naam van Prof. Dr. Gregorius Johannes van Oordt, wordt hiermee verbonden aan een gebied dat in grote mate zijn bijzondere liefde en belangstelling had. Het is een terrein in het hart van Friesland, waarop Prof. Van Oordt al in 1953 de aandacht van de rijksoverheid vestigde, omdat het onder meer als overwinteringsgebied voor ganzen van uitzonderlijk grote betekenis is. Het is voorts vooral Prof. Van Oordt geweest, die op het belang van pleisterplaatsen heeft gewezen en er op heeft aangedrongen, deze door aankoop veilig te stellen.” Deze woorden sprak staatssecretaris Mr. H. J. van de Poel van CRM op woensdag 28 mei j.l, toen hij bij Beetsterzwaag het naambord onthulde, dat bedoeld is als een hommage aan de man die, vooral als voorzitter van de Voorlopige Natuurbeschermingsraad, maar ook op velerlei ander terrein de belangen van de natuurbescherming in het algemeen en van de vogelbescherming in het bijzonder, heeft bepleit en bevorderd.