De bedreigingen van de vogelwereld zijn vele en velerlei. In dit nummer wordt melding gemaakt van maatregelen, afgekondigd door de minister van Landbouw en Visserij, die althans één van deze bedreigingen (door landbouwvergiften) wellicht kunnen beperken. Wij maken hier met grote voldoening melding van, ook al omdat hier voor het eerst in een officiële publikatie melding wordt gemaakt van de resultaten van veel onderzoek, dat de laatste jaren is verricht op instigatie van de Werkgroep Vogels en Zoogdieren van de TNO-commissie Nevenwerking Bestrijdingsmiddelen. Daarbij mag vooral de naam van de secretaris van deze werkgroep (Drs. J. H. Koeman) niet onvermeld blijven, zonder overigens tekort te doen aan de inspanning van andere onderzoekers. Het artikel van de heer Hoogerwerf in dit nummer bewijst overigens, hoe een vergiftiging als die van de Rijn met het bestrijdingsmiddel endosulfan (in juni van dit jaar) zelfs op grote afstand van de bron van besmetting en indirect, de dood van vele vogels tot gevolg kan hebben.