De minister van Landbouw en Visserij streeft er ernstig naar voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw een beleid te voeren, dat recht doet wedervaren aan de daarbij betrokken – soms tegenstrijdige – belangen van de landbouw en de natuur. Dit werd meegedeeld in de Staatscourant van 24 juli j.l. Er werd aan toegevoegd dat interdepartementaal overleg gaande is over een aantal wijzigingen in de Bestrijdingsmiddelenwet, teneinde de terughoudendheid bij de toelating van bestrijdingsmiddelen, waar nodig en verantwoord, nog te versterken. Deze mededeling werd toegevoegd aan de aankondiging dat de minister, naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek naar de doodsoorzaak van roofvogels in het najaar 1968 – met name in Zeeland – nadere maatregelen zal treffen tot beperking van het gebruik van bepaalde chemische middelen bij de bestrijding van plantenziekten en insektenplagen.