Onder de oorzaken, welke ertoe leiden dat de vervuiling van de lucht die wij inademen om in leven te blijven en de vergiftiging van het voor ons welzijn even onontbeerlijke water, haast ongestoord voortgang kunnen vinden, moeten worden gezien het naar menselijke begrippen betrekkelijk langzame tempo waarin die vernieling van ons levensmilieu plaats vindt en de snelheid waarmede voorvallen, welke ons met de neus óp deze catastrophale situatie drukken worden vergeten! De voor insiders spectaculaire achteruitgang onzer stootvogels, de schrikbarende verarming van de in sloot en plas levende organismen, en de snel toenemende vermindering van het aantal vlinders en libellen om ons heen – om ons maar tot enkele eenvoudige voorbeelden te beperken – beroeren slechts een klein percentage van ons volk. De juistheid van deze gedachtengang wordt o.a. aangetoond door de opzienbarende vergiftiging van het Rijnwater, welke in de tweede helft van juni werd geconstateerd en met veel ophef – waarbij alle communicatiemedia werden ingeschakeld – werd bekend gemaakt. Want korte tijd daarna geraakte deze ramp alweer op de achtergrond en nu is zij bijna helemaal – vergeten, zonder dat het publiek ooit te weten kwam waaraan die vergiftiging waaraan miljoenen vissen en andere levende organismen ten offer vielen, nu precies te wijten was, wie de daders zijn en wat zal worden gedaan om herhalingen te voorkomen.