Zowel als voorzitter van de E. Heimans-Stichting als in mijn kwaliteit van botanicus heb ik mij afgevraagd, of het wel juist is dat mij de eer te beurt valt, drie befaamde Nederlandse ornithologen te huldigen om hun prestaties als vogelmannen. Wij zijn hier bijeen als nazaten van Heimans en Thijsse, en wanneer wij nagaan, waar de belangstelling en kennis van onze grote voorgangers in de eerste plaats op gericht waren, dan zien wij E. Heimans vooral als botanicus en geoloog, Jac. P. Thijsse voornamelijk als ornitholoog en botanicus. In zoverre als er nu onder U mochten zijn, die zich over mijn aanwezigheid op deze plaats verwonderen, of die deze aanwezigheid laken, zou ik dezulken slechts op twee manieren gerust weten te stellen. Mijn eerste rechtvaardiging is, dat ik evenzeer spreek namens de Stichting Jac. P. Thijsse-Fonds als namens de E. Heimans-Stichting, en mijn tweede oratio pro domo mag wellicht deze zijn, dat Heimans en Thijsse zich nooit erg om specialisaties bekommerd hebben en dat hun hele leven en werken gericht is geweest op de veelzijdigheid van natuurstudie als geheel, op het stimuleren van all round veldbiologie. Dat het maar weinigen gegeven is, deze veelzijdigheid inderdaad te betrachten, is geen reden om het ideaal niet hoog te houden. Krachtens de opzet en de bedoeling van de Heimans- en Thijsseprijzen hebben de drie veldbiologen die vandaag in het middelpunt van onze belangstelling staan, iets principiëlers gemeen dan de min of meer toevallige omstandigheid dat zij alle drie ornithologen zijn, en wel dit, dat zij hun hartstocht beoefenen als amateurs en niet als vakmensen. Men voegt daar dan gewoonlijk als kenmerken aan toe, dat de vogelstudie hun hobby zou zijn en dat zij voor de beoefening ervan op hun vrije tijd zijn aangewezen. Ik hoop U aan te kunnen tonen, dat het een levensgroot misverstand is, hier van kenmerken te spreken; bovendien gaat het gestelde voor de heer Kortenoever in het geheel niet op, omdat hij de natuurstudie juist als beroep uitoefent. Zijn amateurschap bestaat slechts hierin, dat hij geen speciale opleiding heeft gevolgd die hem de professionele kwalificatie van ornitholoog geeft. U weet natuurlijk allemaal, dat zulks in Nederland heel erg belangrijk wordt gevonden; dat is een van de eigenschappen die Nederlanders met Duitsers gemeen hebben.