De lijst van soorten die in onderzoek waren, zijn en komen, ziet er als volgt uit: fuut, dodaars, boomvalk, torenvalk, grutto, gierzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw, oeverzwaluw, paapje, zwarte roodstaart, braamsluiper, gele kwikstaart, geelgors, roek en wielewaal. Van enige soorten zijn al publikaties verschenen, van andere zijn die in voorbereiding. Van de soorten die in 1966 en 1967 werden geïnventariseerd verschenen, zoals bekend, verslagen in Natura en in Het Vogeljaar.