Onlangs rees voor mijn werk de behoefte aan een overzicht van de voorwaarden, waaraan tot weidevogelreservaat te bestemmen terrein bij voorkeur zouden moeten voldoen. Diverse verenigingen en instanties houden zich met het instellen van zulke reservaten bezig. Wellicht bevat het ook voor hen nuttige wenken, al zullen ongetwijfeld lang niet alle wensen overal en altijd te realiseren blijken. Men zou zich kunnen afvragen of het wel nodig is, reservaten voor weidevogels in te stellen in een land, dat over zulke relatief grote oppervlakten met weidegronden bedekt is. De vraag moet echter bevestigend worden beantwoord. Hoewel het areaal aan weidegronden zeer omvangrijk is, is het milieu voor de weidevogels door rationalisatie en productieverhogende maatregelen verslechterd. Waterhuishouding, bemesting en intensiteit van de beweiding zijn aangepast aan moderne economische eisen. Hun neveneffecten hebben het biotoop voor de weidevogels echter minder gunstig gemaakt.