Het is met de Oosterschelde een wonderlijke zaak. Volgens de Deltawet moet deze zeearm worden afgesloten van de zee. Maar zeer velen twijfelen aan de juistheid van deze maatregel en het aantal van degenen, die deze afsluiting als een ernstige misgreep zien, groeit bij de dag. En er blijven overtuigde voorstanders. De massa van onverschilligen moge buiten beschouwing worden gelaten. Na de stormvloed-ramp van 1953 werd het reeds van voor de oorlog daterende deltaplan naar voren gehaald – al is het de vraag of afsluiting van de Oosterschelde daarin vast begrepen was – en kwam, in plaats van een onderzoek naar de oorzaak van de verwaarlozing van de zeewaterkeringen, de Deltawet tot stand, waarin onder andere werd besloten tot afsluiting van de zeegaten tussen Voorne en Walcheren. Het is begrijpelijk, dat het parlement, nog diep onder de indruk van de ramp, die zuidwest Nederland had getroffen en die voor het hart van Holland slechts op het nippertje was afgewend, deze wet vlot aanvaardde.