De stormen van 26 en 27 mei hebben het eiland Griend geteisterd. Duizenden nesten, w.o. 4000 kokmeeuwnesten, 500 grote en Noordse sternnesten, vele scholeksternesten en 400 nesten van visdieven zijn overstroomd. Ook zijn alle legsels van de tureluurs verloren gegaan. De broedplaatsen van de op hoger gelegen plaatsen van de grote sterns zijn grotendeels gespaard gebleven. Bij Rijkswaterstaat liggen de plannen klaar om het eiland op te hogen. Mochten er nog enkele zulke stormen komen dan is men te laat hiervoor. Het zou bijzonder betreurenswaardig zijn indien wij zo’n belangrijk ornithologisch bolwerk in de Waddenzee door een te langzaam werkend ambtelijk apparaat verloren zou gaan.