Tussen 1965 en 1970 zijn door 170 actieve medewerkers in het veld gegevens verzameld, die in bovengenoemde avifauna zijn verwerkt. Een gebied van ruim 2000 km2 werd zo intensief mogelijk onderzocht. Het is jammer dat het wat grillig gevormde gebied noch aardrijkskundig noch geografisch één geheel vormt. Het gebied beslaat de provincie Utrecht, Gooi- en Eemland, Vechtplassengebied, Gelderse Vallei en Wageningen en omgeving, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Culemborg en omgeving. Bij de gebruikte inventarisatiemethodiek zijn nieuwe landschaps-oecologische bepalingen toegepast en zijn interessante nieuwe gegevens naar voren gebracht. Ook werden vele oude waarnemingen uit litteratuur en enkele oude dagboeken gehaald. Er verschijnen tegenwoordig zoveel avifauna’s over bepaalde gebieden waarvoor telkens weer grote hoeveelheden litteratuur worden doorgenomen. Ik geloof dat hierin bij wat samenwerking veel tijdbesparend kan worden gewerkt. Het voorkomt dat foutieve aanhalingen niet in andere publikaties overgenomen worden.