Al spoedig na de oprichting van de Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten in 1947 deed zich de behoefte gevoelen aan een mededelingenblad. Eerst verscheen het in de gedaante van een gestencild blaadje, maar reeds de tweede jaargang kwam in gedrukte vorm uit. De naam van het blad ’Vanellus’ heeft nogal eens tot verwarring aanleiding gegeven, want niet iedereen is van de klassieke naamgeving op de hoogte en zo werd de deftige naam van de kievit weleens door niet al te nauwkeurige lezers in verband gebracht met die van een te goeder naam en faam bekendstaande weduwe. De eerste redacteuren van het blad. de heren Brada en Bosch, zijn wij veel dank voor hun initiatief verschuldigd. In het bijzonder de heer J. D. Brada heeft het mijns inziens uitstekende inzicht gehad om de nationale Friese sport, het zoeken van kievitseieren, die ten nauwste samenhangt met het beleven van de vreugde van het voorjaar, te koppelen aan het principe van de natuurbescherming.