Sinds de publikatie van het werk van mr. Johan Herman Albarda: Naamlijst der in de provincie Friesland in wilden staat waargenomen vogels, dat in 1884 te Leeuwarden verscheen, zijn wij verstoken gebleven van een integraal overzicht van de Friese avifauna. In 1928 verscheen nog wel Aves Frisicae van Tjeerd Gs. de Vries, maar deze ornitholoog en oöloog heeft zich kennelijk tot een ’naamlijst’ in de strikte zin willen beperken. Het behoeft nauwelijks betoog dat een aantal vogelkenners in deze provincie, thans, bijna 90 jaar na Albarda’s publikatie, behoefte gevoelt te komen tot een hernieuwd overzicht van de Friese vogelbevolking. Voor dit streven zijn enkele argumenten aan te voeren, in de eerste plaats is daar het archief van de heer G. Bosch, die over een periode van meer dan 50 jaar nauwkeurig een groot aantal, voornamelijk kwalitatieve gegevens, de Friese avifauna betreffende, vastlegde. Door de toenemende populariteit van de veldornithologie in het algemeen en de vogelbescherming in het bijzonder, is het aantal beschikbare kwantitatieve gegevens eveneens aanzienlijk vergroot. Verder zijn van de Friese Waddeneilanden reeds avifauna’s verschenen of in voorbereiding, zodat het Friese vasteland hierbij moeilijk kan achterblijven. Ten slotte blijkt er in het kader van de milieukartering o.m. behoefte te zijn aan gedetailleerde ornithologische documentatie. Al deze overwegingen hebben er uiteindelijk toe geleid dat zeven personen, allen afkomstig uit de Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten, besloten tot oprichting van de Stichting Avifauna van Friesland. Op 13 februari 1971 werd de stichtingsakte gepasseerd.