Biologysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy, Coulonhûs, Doelestraat 8, Leeuwarden, 05100-31414. Bond van Friese Jeugdvogelbeschermingswachten, Corellisstr. 65 B, Leeuwarden.