Tussen Harlingen en Zoutkamp lagen tot voor enkele jaren een groot aantal kwelders en zomerpolders. Van west naar oost kon men achtereenvolgens de volgende buitendijkse terreinen aantreffen; 1. De slikken of voorgronden bij Dijks- en Westhoek, 2. De kwelders en zomerpolders tussen Zwarte Haan en de Veerdam van Holwerd, 3. De zomerpolder en kwelder ten oosten van de Veerdam, 4. De kwelder ten noorden van Schoor, 5. De kwelder ten oosten van Wierum, 6. De kwelder ten noorden van Paesens/Moddergat, 7. De zomerpolder De Bant e.a. met oostelijk gelegen kweldertje, 8. De kwelders ten noordwesten van de Engwierumer Polder, 9. De kwelder ten noordoosten van Dokkumernieuwezijlen, 10. De Catspolder met kwelder en 11. De kwelder tussen Kollumerpomp en Zoutkamp met de Pompsteren Zoutkamperplaat. Als gevolg van de recente zeedijkverhogingen tussen Harlingen en Zwarte Haan door Rijkswaterstaat verdween kwelder no. 1 (fig. 1) c.q. werd ingepolderd. De invloed van de Waddenzee werd door de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 onttrokken aan zomerpolder no. 10 en het oostelijk deel van no. 7 alsmede aan de kwelders no. 7, 8, 9, 10 en 11 (fig. 3 en 4).