De Blauwe Reiger, Ardea c. cinerea, is een opvallende verschijning in de polders van oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen en omdat momenteel veel diersoorten en zeker die soorten, die in het netwerk van voedselketens een hoge plaats innemen of een eindschakel vormen, in hun voortbestaan bedreigd worden, is het noodzakelijk van tijd tot tijd de balans eens op te maken. De Blauwe Reiger is zo’n soort, waarvan men zich kan afvragen, of de sterkte van de regionale populatie toe- dan wel afneemt. Diverse factoren kunnen hun invloed doen gelden, bv. voedselschaarste door verbeterde ontwatering of door een algemene verarming van het milieu. Ook pesticiden kunnen hierbij een rol spelen. Deze kunnen van directe invloed zijn op de voedselrijkdom en op de soort, terwijl bovendien via de resterende prooien accumulatie van deze stoffen kan plaatsvinden, wat funest kan zijn voor de jonge vogels; het broedsucces kan beïnvloed worden doordat een dunnere en dus kwetsbaardere – eischaal wordt geproduceerd en tenslotte kunnen ook gedeeltelijk vergiftigde vogels bij verminderde weerstand (vorst bv.) alsnog sterven. In vele gevallen zijn er over het voorkomen van diverse soorten in oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen weinig gegevens beschikbaar. Door de landelijke inventarisaties van vooral Brouwer (1926, 1937, 1940, 1943 en 1946), Van der Ven (1962) en Braaksma, Mörzer Bruyns en Brouwer (1950) ligt dit voor de Blauwe Reiger iets gunstiger.