Na een jaar van voorbereidend werk door een commissie ingesteld door het Bestuur van de Nederlandse Ornithologische Unie, werd op 10 februari van dit jaar in een vergadering, waarin vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties op vogelkundig gebied aanwezig waren, besloten te komen tot oprichting van de Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON). Op 10 maart daaraanvolgend werd ten overstaan van de notaris de acte gepasseerd, waarmee de totstandkoming van de stichting een feit was geworden. Het doel van de stichting is het organiseren en stimuleren van ornithologisch veldonderzoek. In de stichtingsacte staat vermeld, dat de stichting dit doel onder meer tracht te verwezenlijken door het coördineren van het werk van regionale vogelwerkgroepen en vogelbeschermingswachten en door het stimuleren van projecten zoals het samenstellen van een atlas over de verspreiding van de broedvogels in Nederland.